POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel politiky ochrany osobných údajov (ďalej len politika) je oboznámenie našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a návštevníkov Sensilab webstránok s účelmi a právnym základom spracovania osobných údajov.

Spoločnosť SENSILAB farmaceutická spoločnosť d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ľubľana, Slovinsko, e-mailová podpora chat na webovej stránke (ďalej ako spoločnosť alebo poskytovateľ/prevádzkovateľ spoločnosti Sensilab alebo správca osobných údajov) chráni vaše osobné údaje takým spôsobom, aby sa zaistila ich bezpečnosť počas celého obchodného vzťahu.

V spoločnosti Sensilab si vážime vaše súkromie, preto vaše údaje starostlivo chránime.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené, upravené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním webových stránok poskytovateľa potvrdzuje jednotlivec/dotknutá osoba, že súhlasí so zmenami alebo doplneniami.

Všetky naše on-line aktivity súvisiace so spracovaním osobných údajov sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi (najmä nariadenie (EÚ) 2016/697 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ) a Zmluvy o zmluvách ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnútroštátne právne predpisy Slovinskej republiky (zákon o ochrane osobných údajov (ZVOP-1, Ur RS, č 94/07) Zákon (ZEPT, Ur.l. RS, č. 96/09 v 19/15) atď.).

Politika ochrany osobných údajov zahŕňa spracovanie osobných údajov, ktoré Sensilab získa od vás, keď navštívite alebo používate webové stránky spoločnosti Sensilab, alebo ich zdieľate iným spôsobom.

Prevádzkovateľ a oprávnená osoba na ochranu údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SENSILAB farmaceutická spoločnosť d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

Spoločnosť Sensilab má oprávnenú osobu zodpovednú za ochranu údajov, ktorá je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: dpo@sensilab.com.

V prípade, že máte akékoľvek otázky v súvislosti s uplatňovaním práv, ktoré vám vyplývajú z tejto politiky, obráťte sa na osobu oprávnenú na ochranu osobných údajov cez kontaktné údaje uvedené v nasledujúcom bode politiky.

Informácie o oprávnenej osobe

Firma

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana

E-mailová adresa

dpo@jkgroup.si(iba v prípade otázok a problémov spojených s GDPR)

Základné pojmy

Osobné údaje znamenajú akúkoľvek informáciu, ktorou je možné zákazníca identifikovať (patrí sem napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.).

Prevádzkovateľ znamená právnu osobu, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov

Spracovateľ znamená právnu osobu alebo fyzickú osobu, ktorá spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracovanie znamená zbieranie, ukladanie, prístup a všetky ďalšie formy používania osobných údajov.

EHP znamená Európsky hospodársky priestor, ktorý označuje všetky členské štáty Európskej únie, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca/dotknutú osobu. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Poskytovateľ/prevádzkovateľ podľa účelov definovaných v týchto pravidlách zhromažďuje tieto osobné údaje:

 • základné informácie o používateľovi/dotknutej osobe (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a mesto;
 • kontaktné údaje a údaje o komunikácii s operátorom (e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum, čas a obsah poštovej alebo e-mailovej komunikácie, dátum, čas a trvanie telefonických hovorov, záznam telefonických hovorov);
 • kanál a kampaň – spôsob získania člena alebo zdroj, prostredníctvom ktorého sa dotknutá osoba dostala do kontaktu s prevádzkovateľom (web stránka a kampaň alebo akcia, telefónne centrum, fyzická predajňa);
 • informácie o nákupoch používateľa a o vydaných účtoch (dátum a kraj nákupu, kúpené produkty, ceny kúpených produktov, celková cena nákupu, spôsob nákupu, adresa a distribúcia, číslo a dátum výdaja účtu, znak osoby, ktorá vydala účet, atď.) a informácie  o riešenií reklamácii produktov;
 • informácie o používaní web stránky prevádzkovateľa dotknutou osobou (dátumy a časy návštev na web stránke, navštívené stránky alebo URL, čas zdržania sa na jednotlivých stránkach, číslo navštívených stránok, celkový čas návštevy na web stránke, skončené nastavenia na web stránke), a tiež informácie - informácie o používanií (čítanií) prijatých správ (e-mail, SMS) prevádzkovateľa.
 • osobné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytne vyplenením formulárov, napr. v rámci výherných hier alebo pomocou konfigurátorov na identifikáciu optimálnych produktov pre potreby používateľa;
 • iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi pri podávaní žiadosti o určitú službu, ak sú tieto údaje potrebné na vykonávanie služby. 

 

Poskytovateľ nezhromažďuje a nespracováva vaše osobné údaje, pokiaľ to nepovolíte alebo s tým nesúhlasíte, napríklad pri používaní webovej stránky, pri objednávaní produktov alebo služieb, prihlásením sa na zasielanie e-mailových správ, účasť v hre atď. Poskytovateľ vaše osobné údaje spracováva tiež vtedy, keď na zbieranie osobných údajov existuje právny základ alebo oprávnený záujem správcu.

Vaše osobné údaje získavame aj na základe používania súborov cookies na naše webovej stránke. O používanie súborov cookies si môžete viac prečítať tu.

Poskytovateľ zhromažduje len tie osobné údaje, ktoré sú vyhovujúce a potrebné na to, aby sa naplnil účel, s ktorým sa údaje spracovávajú

Obdobie, v ktorom poskytovateľ uchováva zhromaždené údaje, je ďalej definované v kapitole Ukladanie osobných údajov tejto politiky.

Právny základ spracovania údajov

Poskytovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje na základe týchto právnych dôvodov:

 • Spracovanie na základe zákona
 • Spracovanie na základe zmluvy
 • Spracovanie na základe dovolenia fyzickej osoby 
 • Spracovanie na základe oprávneného záujmu 

Spracovanie na základe zmluvy

Vaše údaje spracovávame, ak je to potrebné na uzavretie, vykonávanie a naplnenie zmluvných povinností. Sprostredkovanie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné.

V prípade, že neposkytnete osobné informácie, nemôžete s poskytovateľom uzavrieť zmluvu a poskytovateľ/prevádzkovateľ nemôže poskytovať služby ani dodávať výrobky.

 

Spracovanie na základe dovolenia

Vaše údaje spracovávame, ak nám na to dáte výslovné dovolenie. V prípade, že spracovanie prebieha na základe dovolenia, zabezpečíme vám vopred všetky informácie, ktoré potrebujete na vaše rozhodnutie. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ dovolenie odvoláte, poskytovateľ vám nebude môcť naďalej poskytovať niektoré služby.

Spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu

Poskytovateľ/prevádzkovateľ môže spracovávať údaje na základe oprávneného záujmu, o ktoré sa poskytovateľ usiluje, za predpokladu, že záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby nie sú prevažujúce.

Pri využívaní oprávneného záujmu poskytovateľ vždy vydáva rozhodnutie v súlade so všeobecným nariadením o spracovaní údajov.

V prípade spracovania na základe oprávneného záujmu má používateľ právo odstúpiť od zmluvy. Viac o vašich právach si môžete prečítať v ďalších častiach politiky.

Spracovanie na základe zákona

Vaše osobné údaje spracovávame, ak toto spracovanie vyžadujú právne predpisy, ktoré nás zaväzujú (napr. daňové právne predpisy vyžadujú uchovávanie vydaných daňových dokladov). Tieto osobné údaje spracovávame v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Účel spracovania osobných údajov

Poskytovateľ zbiera a spracováva vaše osobné údaje na nasledujúce účely.

Účel spracovania

Podrobné vysvetlenie

Komunikácia s vami ohľadom zabezpečenia našich služieb a odpovedanie na vaše otázky

Patria sem oznámenia a žiadosti o odpovede, riešenie sťažností, vyplnenie prieskumov spokojnosti atď. Uvedené spracovanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu zabezpečiť efektívnu komunikáciu a úspešné podnikanie spoločnosti vo vzťahu k používateľom.

Uzavretie a plnenie povinností, ktoré vyplývajú z uzavretej zmluvy

Uzatvorenie a vykonanie zmluvy uzavretej s poskytovateľom, vrátane splnenia vašich objednávok poskytovateľom (dodávka výrobkov a poskytovanie služieb), komunikácia s vami, overenie vašich platieb a splnenie ďalších záväzkov poskytovateľa a / alebo vašich záväzkov. Osobné údaje spracúvame na zmluvnom základe a pred zmluvným vzťahom.

V prípade, že nám neposkytnete všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy, vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo zrušiť objednávku.

Priame informovanie zákazníkov o špeciálnych ponukách, zľavách a ďalšom obsahu prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

V Sensilab d.o.o. Podľa ZEKom-1 (Zákon o elektronických komunikáciách Slovinskej republiky, implementovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002), informujeme našich zákazníkov o našich produktoch, službách a obsahu. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zastavenie takejto komunikácie a spracovanie osobných údajov (právo na námietku). Kupujúci môže ukončiť takúto komunikáciu kedykoľvek prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v doručenej pošte alebo písomnou žiadosťou na e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo pomocou nasledujúceho formulára www.tummytox.sk/dpo. V takom prípade spracúvame vaše údaje v súlade so zákonom.

Priame informovanie o špeciálnych ponukách a iných obsahoch prostredníctvom e-mailu

Sensilab d.o.o. vás bude na základe vášho súhlasu informovať o svojich produktoch, službách, zľavách a obsahu e-mailom. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zastavenie takejto komunikácie a spracovania osobných údajov tým, že odvolá svoj súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktov uvedených na adrese www.tummytox.sk/kontaktujte-nas.

Priame informovanie kupujúcich o špeciálnych ponukách a iných obsahoch prostredníctvom telefonátov a bežnej pošty

Sensilab d.o.o. na základe súhlasu pravidelne informuje svojich zákazníkov o produktoch, službách, zľavách a obsahu aj telefonicky a bežnou poštou. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zastavenie takejto komunikácie a spracovania osobných údajov tým, že odvolá svoj súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktov uvedených na adrese www.tummytox.sk/kontaktujte-nas.

Všeobecné štatistické spracovanie údajov o kupujúcich a ich objednávkach a potenciálnych kupujúcich (kontakty) na účely internej analýzy predajov, opakovaných nákupov, správania agregovaných kupujúcich, reklamy a optimalizácie podniku

V spoločnosti Sensilab d.o.o. uskutočňujeme všeobecné štatistické spracovanie údajov o kupujúcich a ich objednávkach, ako aj o potenciálnych kupujúcich (kontaktov). Na základe tohto spracovania vykonávame interné analýzy predajov, opakovaných nákupov a správania agregovaných kupujúcich a monitorujeme a optimalizujeme našu efektívnosť a optimalizujeme našu reklamu, napr.:

 • monitorovanie predaja prostredníctvom našich predajných kanálov (internet, obchody, call centrum),
 • sledovanie počtu kupujúcich, ktorí robia opakované nákupy, ako rýchlo a za akú cenu,
 • monitorovanie všeobecných štatistických údajov o predaji, ako je priemerná hodnota nákupného košíka, počet produktov na objednávku a podobne,
 • monitorovanie odpovedí na e-mail, SMS, telefonické hovory a rôzne reklamné správy (televízne, rozhlasové a internetové reklamy) a na základe toho optimalizujeme našu inzerciu (rozhodnite sa, čo, kde, kto a ako inzerovať)

Toto štatistické monitorovanie nám umožňuje optimalizovať podnikanie a reklamu a na základe týchto používateľom/dotknutým osobám ponúknuť cenovo dostupné produkty a služby. Toto spracovanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu úspešného podnikania poskytovateľa a zabezpečnovania kvalitných služieb používateľom.

Prístup k vašim predchádzajúcim nákupom a ďalším údajom v Sensilab call centre a v obchodoch s cieľom poskytovať lepšie služby a ponuky

Keď zavoláte do nášho call centra (prijmete hovor od Sensilab) alebo ak navštívite náš obchod (ak a keď sa nezávisle identifikujete), naši konzultanti budú mať prístup k uloženým osobným údajom a histórii nákupov, na základe ktorých budú môcť poskytovať lepšie služby a relevantnejšie ponuky.

Toto spracovanie vykonávame na základe oprávneného záujmu. Ak to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania údajov zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára www.tummytox.sk/dpo www.tummytox.sk/dpo .

Spracovanie údajov o neoprávnených vzdialených objednávkach na účely predchádzania podvodom

V spoločnosti Sensilab d.o.o. spracovávame údaje o odoslaných a neprevzatých objednávkach na základe našich legitímnych záujmov. Týmto spôsobom zisťujeme, či a kto kupuje neúmerne a objednáva produkty s možnosťou platby na dobierku a potom tieto produkty nevyžaduje a spôsobuje nám tým škody na podnikaní, a tomu chceme zabrániť.

Keď identifikujeme takýchto kupujúcich, zakážeme pre nich možnosť platby za doručenie, avšak stále majú možnosť si objednať produkty s okamžitou platbou prostredníctvom platobných kariet alebo PayPal.

Automatizovaná e-mailová komunikácia s používateľom na základe jeho začiatku v on-line nákupnom procese

V spoločnosti Sensilab d.o.o., na základe nášho právneho záujmu, príležitostne posielame pripomienkové e-maily potenciálnym kupujúcim, ktorí dali produkty do svojho nákupného košíka, ale nikdy nedokončili nákup, s cieľom pripomenúť im, aby dokončili nákup alebo im ponúkame pomoc alebo informácie týkajúce sa nedokončenej objednávky.

Ak to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania údajov buď zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu dpo@sensilab.com, alebo vyplnením nasledujúceho formulára www.tummytox.sk/dpo

Automatizovaná e-mailová komunikácia s používateľom na základe jeho názorov na produkt

V spoločnosti Sensilab d.o.o. na základe nášho oprávneného záujmu a súhlasu príležitostne zasielame pripomienkové e-maily potenciálnym kupujúcim, ktorí si v priebehu 7 dní na webovej stránke Sensilab aspoň dvakrát prezreli ten istý produkt.

Za predpokladu, že v rámci toho istého 7-dňového obdobia zadali svoju e-mailovú adresu kdekoľvek na webovej stránke spoločnosti Sensilab, najprv overíme (oprávnený záujem), či bol pre danú e-mailovú adresu udelený súhlas so zasielaním e-mailovej komunikácie od spoločnosti Sensilab. Ak súhlas nebol udelený, zadanú e-mailovú adresu okamžite a natrvalo vymažeme.

Ak bol pre danú e-mailovú adresu udelený súhlas so zasielaním e-mailovej komunikácie od spoločnosti Sensilab, odošleme jeden alebo viac e-mailov, v ktorých potenciálneho kupujúceho vyzveme na kúpu výrobku, ktorý bol zobrazený aspoň dvakrát.

Základná prispôsobená komunikácia (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefonických hovorov, pošty, upozornení prehliadača, informácií na webových stránkach, sociálnych sietí) so zľavami, objednávkami a obsahom.

V rámci základnej prispôsobenej komunikácie (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefónnych hovorov, pošty, informácií na webových stránkach, sociálnych sieťach) sa snažíme ponúknuť relevantné ponuky, zľavy a iný obsah, ktorý by vás mohol zaujímať na základe predchádzajúcej interakcie s nami.

Na tento účel používame nasledujúce údaje o vás:

 • demografické údaje (pohlavie, vek)
 • história nákupov (zakúpené produkty a počet nákupov),
 • jednoduché spracovanie vášho správania na webových stránkach spoločnosti Sensilab (zobrazenie jednotlivých produktov alebo obsahu, ktoré môžu spúšťať odosielanie prispôsobených správ) bez použitia týchto údajov na profilovanie používateľov

Počas tohto procesu nepoužívame žiadny typ automatizovaného alebo poloautomatického profilovania, zhromažďujeme iba vhodné súbory používateľov pre jednotlivé správy. Nikdy sa nezaoberáme údajmi jednotlivých používateľov, ale iba agregované spracovanie veľkých skupín.

Od týchto údajov závisí to, aké správy získate od nás.

 • Kupujúci môže kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania údajov buď kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v prijatých správach, písomnou žiadosťou zaslanou na túto e-mailovú adresu  dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára: www.tummytox.sk/dpo

Používanie Facebook Custom Audiences - nástroja na reklamu

V spoločnosti Sensilab d. o. o. používame službu Facebook Custom Audiences advertising tool. Používame ju v rámci získanej dohody o komunikácii prostredníctvom prispôsobených ponúk a obsahu na základe profilu používateľa.

Služba funguje nasledovne:

 1. Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme získali od vás prostredníctvom vášho nákupu alebo ste ju dobrovoľne poskytli, odovzdávame na Facebook.
 2. Facebook robí porovnanie medzi vašou e-mailovou adresou a databázou používateľov a určuje, či ste používateľom Facebooku.
 3. Ak nie ste používateľom Facebooku, nič sa ďalej neuskutočňuje pomocou vašej e-mailovej adresy a spoločnosť Facebook s ňou nekoná žiadne aktivity.
 4. Ak ste používateľom Facebooku, spoločnosť Facebook vás pripojí k novo vytvorenému zoznamu vlastných publík, Facebook nám umožní zobraziť túto skupinu používateľov prispôsobených reklám na Facebooku.

Na základe toho vám môžeme zobraziť reklamy, ktoré sú cielenejšie a prispôsobené vám, ako aj ďalšie zľavy. Tento typ spracovania údajov možno kedykoľvek zastaviť buď zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára  www.tummytox.sk/dpo.

Používanie služby Google Remarketing

Remarketing Google nám umožňuje, aby vám spoločnosť Google zobrazovala reklamy Google (reklamy) na naše produkty na iných webových stránkach a v aplikáciách (vrátane Youtube) na základe produktov, ktoré ste videli (stránok, ktoré ste navštívili) na webových stránkach Sensilab.

Prostredníctvom súborov cookie si spoločnosť Google „zapamätá“ vaše zariadenie a vašu návštevu webovej lokality Sensilab a zobrazené produkty. Keď navštívite webovú lokalitu alebo použijete aplikáciu, ktorá je súčasťou siete Google Display Network, spoločnosť Google vám môže zobraziť reklamu na zobrazený produkt.

Aby bolo možné využívať službu Google Remarketing, vaše meno, e-mail a telefónne číslo sa spracúvajú a odosielajú spoločnosti Google, avšak v anonymizovanej podobe. Napriek tomu, že spoločnosť Sensilab využíva remarketing Google, nemôže zistiť, že ste kliknutím na určitú reklamu Google uskutočnili nákup na webovej lokalite spoločnosti Sensilab.

Osobné údaje sa na tento účel spracúvajú len na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať buď zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu dpo@sensilab.com, alebo vyplnením formulára www.tummytox.sk/dpo.

Používanie internetového účtu a prístup k informáciám v rámci GDPR

Vaše osobné údaje spracovávame na zaručenie prístupu k vášmu používateľskému účtu pri poskytovateľovi, ktorý vám umožňuje prístup k vašim osobným údajom a možnosť upravovať dovolenia, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho môžete v rámci tohto účtu vidieť informácie o minulých objednávkach, ktoré ste u nás vykonali. Osobné údaje spracujeme na základe nášho oprávneného záujmu.

Komunikácia s prispôsobenými ponukami a obsahmi na základe vášho profilu

Na základe vášho dovolenia poskytovateľ vykonáva tiež personalizovanú komunikáciu, ktorá prebieha cez rôzne komunikačné kanály (e-mail, telefonáty, poštu, správy cez prehliadač, informácie na webovej lokalite, sociálnych sieťach).

kedže vám chceme ponúknuť čo najlepšie možné ponuky a obsahy prispôsobené presne vašim potrebám a záujmom, s vaším súhlasom vytvárame váš profil, ktorý je základom personalizovanej komunikácie.

Na to používame tieto vaše osobné údaje:

 • demografické údaje (pohlavie, dátum narodenia alebo vek, adresa)
 • história nákupov (zakúpené produkty, čas a počet nákupov)
 • odpovede v rôznych Sensilab dotazníkoch na webových lokalitách Sensilab
 • správanie na webových lokalitách Sensilab (prezeranie jednotlivých produktov, pridávanie produktov do košíka, internetové transakcie)
 • vaše reakcie (otvorenie správy, klik na odkaz, nákup) na rôzne správy, ktoré vám posielame
 • Od používateľského profilu závisia rôzne obsahy a ponuky, ktoré od nás dostávate.

  • výrobky a obsah, ktoré vám predkladáme (napríklad o kĺboch, detoxikácii, chudnutí, všeobecnej zdravej výžive atď.), aby boli čo najrelevantnejšie pre vás,
  • druh ponúk, ktoré dostanete (zákazníci s väčším počtom alebo frekvenciou nákupov v spoločnosti Sensilab získajú lepšie ponuky)
  • ako často vám posielame správy a prostredníctvom ktorých komunikačných kanálov.

  Ak ste nám poskytli dovolenie na spracovanie tohto druhu a teraz si to už neželáte, môžete svoje dovolenie kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu v prijatých správach alebo písomnou žiadosťou na e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára  www.tummytox.sk/dpo.

  Ak si naďalej želáte dostávať nepersonalizované e-maily, ale neprajete si personalizovanú komunikáciu, môžete sa na odber nepersonalizovaných e-mailov prihlásiť tu  www.tummytox.sk/dpo.

  Uplatňovanie právnych nárokov, ochrana našich práv a riešenie sporov

  Osobné údaje na určený účel zbierame v súlade so zákonom.

  Zákonné povinnosti

  Vaše údaje zbierame kvôli plneniu zákonných povinností, napr. uchovávanie faktúr pre potreby daňových právnych predpisov. Vaše údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je potrebný na plnenie zákonných požiadavok.

  Uchovávanie osobných údajov

  Prevádzkovateľ bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli osobné údaje zhromaždené.

  Tie osobné informácie, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na základe zákona, Prevádzkovateľ uloží na obdobie predpísané zákonom.

  Tie osobné informácie, ktoré Prevádzkovateľ spracováva kvôli zmluvnému vzťahu s dotknutou osobou, Prevádzkovateľ uloží na obdobie, ktoré je potrebné na vykonanie zmluvy a ďalších 5 rokov po jej ukončení, okrem prípadov, keď nastane spor v spojení so zmluvou medzi vami a Prevádzkovateľom; v takom prípade Prevádzkovateľ uloží vaše informácie ešte ďalších 5 rokov po právnom alebo arbitrážnom ukončení sporu alebo po odškodnom alebo ak sa súdny spor neuskutočnil, 5 rokov od dňa pokojného ukončenia sporu.

  Tie osobné informácie, ktoré prevádzkovateľ spracováva na základe osobného povolenia dotknutou osobou, sa ukladajú nastálo, do zrušenia povolenia zo strany dotknutej osoby. Prevádzkovateľ tieto informácie vymaže pred zrušením povolenia, iba v prípade, že je dosiahnutý účel spracovania osobných údajov.

  Po vypršaní obdobia uchovávania, prevádzkovateľ osobné údaje účinne a natrvalo vymaže alebo anonymizuje tak, aby ich nebolo možné dať do súvisu s konkrétnym jednotlivcom.

  Prevádzkovateľ podrobne určuje jednotlivé obdobia v nasledujúcej tabuľke:

  Účel spracovania

  Obdobie uchovávania

  Komunikácia s vami ohľadom poskytovania našich služieb a odpovedanie na vaše požiadavky

  6 mesiacov od skončenia komunikácie

  Uzatvorenie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy

  5 rokov od vykonania zmluvy

  Priame informovanie zákazníkov o špeicálnych ponukách, zľavách a iných obsahoch prostrednáctvom e-mailu alebo SMS

  do odvolania

  Priame informovanie zákazníkov o špeciálnych ponukách, zľavách a iných obsahoch prostredníctvom telefonátov a bežnej pošty

  do odvolania

  Prístup k vašim minulým objednávkam a iným informáciám zo strany poradcov v Sensilab klientskom centre a obchodoch s cieľom poskytovania lepších služieb a ponúk

  do odvolania

  Spracovanie údajov o neprevzatých objednávkach na diaľku s cieľom zabrániť podvodom

  5 rokov od začiatku spracovania

  Automatická e-mailová komunikácia s používateľom na základe začiatku jeho internetového nákupného procesu

  do odvolania

  Základná personalizovaná komunikácia (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefonátov, pošty, správ cez prehliadač, informácií na webových lokalitách, sociálnych sieťach) s prispôsobenými ponukami, zľavami a obsahmi

  Používanie Facebook nástroja na reklamu Facebook Custom Audiences

  do odvolania

  Používanie služby Google Remarketing

  do odvolania

  Používanie internetového účtu

  do odvolania

  Prístup k špeciálnym informáciám na webovej stránke

  do odvolania

  Personalizované e-mailové novinky

  do odvolania

  Obchodná komunikácia s použitím profilovania používateľov

  do odvolania

  Zmluvné spracovanie osobných údajov

  Prevádzkovateľ smie jednotlivé úkony zveriť iným osobám (zmluvným sprostredkovateľom). Zmluvní sprostredkovatelia smú zverené údaje spracúvať výlučne v mene prevádzkovateľa, v medziach oprávnenia prevádzkovateľa (v písomnej zmluve respektíve inom právnom akte) a v súlade s účelmi, ktoré sú definované v tejto politike ochrany osobných údajov.

  Zmluvní spolupracovníci, s ktorými spolupracuje prevádzkovateľ, sú:

  • účtovníci, právnici a iný poskytovatelia právnych konzultácii;
  • poskytovatelia spracovávania údajov a analytických služieb;
  • poskytovatelia údržby IT systémov,
  • e-mail marketingové služby (napr. MailChimp, Bronto);
  • poskytovatelia platobných systémov (napr.. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay a iné);
  • poskytovatelia systémov na riadenie vzťahov so zákazníkmi (napr. Microsoft);
  • poskytovatelia riešení pre online marketing (napr. Google, Facebook)

  Prevádzkovateľ nebude poskytovať vaše osobné údaje neoprávneným osobám tretej strany.

  Zmluvní spolupracovníci môžu spracúvať osobné údaje iba v rámci pokynov prevádzkovateľa a nesmú ich používať na sledovanie svojich vlastných záujmov.

  Prevádzkovateľ a príjemcovia osobných údajov nepredávajú osobné údaje tretím krajinám (mimo členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru – členských štátov EÚ a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska) a medzinárodným organizáciám okrem USA - všetkým zmluvným spolupracovatelia v USA sú v programe Ochrana súkromia (Privacy Shield).

  Sloboda voľby

  Na informácie, ktoré o sebe poskytujete, dohliadate vy. Ak sa rozhodnete, že vaše údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, potom vám nebudeme môcť poskytovať niektoré služby.

  Dotknuté osoby, ktoré si prajú odhlásiť sa z klubu Sensilab alebo z e-noviniek, oznámte nám to na e-mailovú adresu info@tummytox.sk. Ak sa vaše osobné údaje zmenia (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo), prosíme vás, aby ste nás o zmenách informovali na e-mailovú adresu info@tummytox.sk.

  Automatické zaznamenávanie informácií (neosobné údaje)

  Pri každom vstupe na webovú stránku sa všeobecné, neosobné údaje (počet návštev, priemerný čas návštevy webovej stránky, navštívené stránky) automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásenia). Tieto informácie používame na meranie atraktívnosti našej webovej stránky a zlepšovanie obsahu a použiteľnosti. Vaše údaje nie sú predmetom ďalšieho spracúvania a nie sú poskytované tretím stranám.

  Cookies

  Cookies sú neviditeľné dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať váš počítač, keď navštívite webovú stránku nabudúce. Prevádzkovateľ používa cookies len na zhromažďovanie informácií, ktoré sa týkajú používania webovej stránky.

  Reklamné súbory cookies sledujú používanie webových stránok poskytovateľa, iba v prípade súhlasu jednotlivca s používaním súborov cookies.

  Viac o súboroch cookies a ich používaní si môžete prečítať tu.

  Bezpečnosť

  Prevádzkovateľ neustále pracuje na zabezpečení ochrany osobných údajov. Vaše údaje sú po celú dobu ochránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neautorizovaným prístupom alebo neautorizovaným sprístupnením.

  Kvôli ochrane osobných údajov vykonávame organizačné a technické opatrenia, ako sú:

  • vzdelávanie zamestnancov;
  • dohľad nad zamestnancami a pravidelné kontroly práce jednotlivých zamestnancov;
  • starostlivý výber a dohľad nad zmluvnými spracovateľmi;
  • bezpečnostné kopírovanie elektronicky uchovávaných informácií;  
  • pravidelná údržba a aktualizácia počítačového vybavenia;
  • prijímanie vyhovujúcich interných pravidiel a inštrukcií o ochrane osobných údajov.

  Súhlas maloletej osoby v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

  Maloleté osoby mladšie ako 16 rokov by nemali poskytovať akékoľvek osobné údaje na webových stránkach ani inak bez dovolenia (súhlasu alebo schválenia) držiteľa rodičovskej starostlivosti o dieťa (jedného z rodičov alebo opatrovníkov). Prevádzkovateľ nebude nikdy vedome zhromažďovať osobné údaje osôb, o ktorých by bol oboznámený, že sú maloleté (mladšie ako 16 rokov) alebo ich akokoľvek používať alebo sprístupňovať tretím stranám bez dovolenia držiteľa rodičovskej starostlivosti o dieťa.

  Týmto nie je dotknuté všeobecné zmluvné právo členských štátov, ako napríklad pravidlá o platnosti, koncepcii alebo účinku zmluvy týkajúcej sa dieťaťa.

  Pri zohľadnení dostupnej technológie prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie, aby overil, či držiteľ rodičovskej starostlivosti dieťaťa poskytol alebo udelil súhlas.

  Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania údajov

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov alebo spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Napíšte nám na info@tummytox.sk

  V súvislosti so spracovaním máte nasledujúce práva:

  Právo zrušiť povolenie: ak ste ako dotknutá osoba odsúhlasili spracúvanie vašich osobných údajov (na jeden alebo viaceré konkrétne účely), máte právo svoje povolenie kedykoľvek zrušiť bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo na základe povolenia vykonávané až do jeho zrušenia;

  Povolenie je možné zrušiť len s písomným vyhlásením, ktoré sa pošle prevádzkovateľovi na jeden od jeho kontaktov, poskytnutých na web stránke https://www.tummytox.sk/kontaktujte-nas.

  Zrušenie povolenia na spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby nemá žiaden negatívny dopad alebo sankcie na dotknutú osobu. I keď je možné, že po zrušení prevádzkovateľ dotknutej osoby nebude môcť poskytovať jednotlivé alebo viaceré produkty, ak pôjde o produkty, ktoré sa nedajú bez osobných údajov ponúkať (napr. klub výhod/zliav alebo prispôsobené informovanie).

   

  Právo na prístup k osobným údajom: ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa (správcu osobných údajov) získať potvrdenie, či sa v súvislosti s vami spracúvajú osobné údaje, a ak je to tak, prístup k osobným údajom a niektoré informácie (o účeloch spracúvania, o typoch osobných údajov, o používateľoch, o obdobiach uchovávania resp. kritériách na určenie období, o existencii práva na opravu alebo vymazanie údajov, práva obmedziť a namietať voči spracúvaniu a práva odvolať sa na dozorný orgán, o zdroji údajov, ak údaje neboli zhromaždené od vás, o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, dôvodov ich vzniku a významu a dôsledkov takéhoto spracúvania pre vás a ďalšie informácie v súlade s článkom 15 GDPR);

  Právo na opravu osobných údajov: ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ako dotknutá osoba máte, pri zohľadnení účelov spracúvania, právo na doplnenie neúplných údajov, vrátane predloženia doplňujúceho vyhlásenia;

  Právo na vymazanie osobných údajov (»právo zabudnúť«): ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ musí údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

  (a) údaje už nie sú viac potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené resp. inak spracúvané,
  (b) ak zrušíte povolenie a na spracovanie neexistuje iný právny základ,
  (c) ak máte námietky voči spracúvaniu a pre spracúvanie neexistujú prevažujúce legitímne dôvody,
  (d) údaje boli spracúvané protizákonne,
  (e) údaje musia byť vymazané pre splnenie právnych záväzkov, vyplývajúcich z práva EÚ alebo z právnych predpisov členského štátu, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa,
  (f) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  Ako dotknutá osoba ale v určitých prípadoch, popísaných v článku 17 ods. 3 GDPR, nemáte právo na vymazanie údajov;

  Právo obmedziť spracúvanie: ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak existuje jeden z nasledujúcich prípadov:

  (a) ak napadnete správnosť údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov;
  (b) spracúvanie je protizákonné, vy ste, ale proti vymazaniu údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania,
  (c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  (d) vzniesli ste námietku týkajúcu sa spracúvania, kým sa nepreukáže, či právne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi dôvodmi;

  Právo na prenos údajov: ako dotknutá osoba máte právo prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe, a máte právo postúpiť tieto údaje inému správcovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje zabezpečené, v tom bránil, a to keď:

  (a) spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve a
  (b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  Ako dotknutá osoba máte pri výkone uvedeného práva na prenos údajov právo, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jedného správcu (prevádzkovateľa) k druhému, ak je to technicky realizovateľné;

  Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu: ako dotknutá osoba máte z dôvodov, týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je potrebné pre plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, pridelenej prevádzkovateľovi (článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, o ktoré sa usiluje prevádzkovateľ alebo tretia strana (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), vrátane profilovania, založeného na vyššie uvedenom spracúvaní; prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže potrebné legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami alebo slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Ak sú osobné údaje spracúvané na marketingové účely, dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov, s ním súvisiacich, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ to súvisí s takýmto priamym marketingom; ak dotknutá osoba vznesie námietku voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

  Ak sa údaje spracúvajú na vedecko- alebo historicko -výskumné účely alebo štatistické účely, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov, s ňou súvisiacich, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na vykonávanie úlohy, ktorá sa vykonáva z dôvodov verejného záujmu;

  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný (administratívny alebo iný) opravný prostriedok, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko, v ktorej sa nachádza vaše pracovisko alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu (v Slovenskej Republike je to Komisár pre informácie), ak považujete spracúvanie osobných údajov, s vami súvisiacich, za porušovanie pravidiel o ochrane osobných údajov.

  Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný (administratívny alebo mimosúdny) majetok, máte ako dotknutá osoba právo na účinný opravný prostriedok, a to proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, s ním súvisiaceho, ako aj v prípadoch, ak sa dozorný orgán vašou sťažnosťou nezaoberá alebo vás do troch mesiacov o stave záležitosti alebo o rozhodnutiu.

  Dotknutá osoba môže všetky žiadosti, ktoré sa týkajú uplatňovania práv v spojení s osobnými údajmi, adresami, nasmerovať písomne na prevádzkovateľa, a to na jeden od kontaktov, napísaných na web stránke https://www.tummytox.sk/kontaktujte-nas.

  Pre účel spoľahlivej identifikácie v prípade výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi prevádzkovateľ môže požiadať o dodatočné informácie od dotknutej osoby a môže odmietnuť konať iba vtedy, ak preukáže, že dotknutú osobu nemôže spoľahlivo identifikovať.

  Prevádzkovateľ musí na žiadosť dotknutej osoby, s ktorou uplatňuje svoje práva týkajúce sa osobných údajov, odpovedať bez zbytočného odkladu a to najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

  Oznámenie dozornému orgánu o porušení ochrany osobných údajov

  V prípade porušenia ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný o tom informovať príslušný orgán, okrem prípadu, keď je pravdepodobné, že práva a slobody dotknutých osôb nebudú ohrozené. Keď pri porušení existuje podozrenie, že nastalo trestné konanie, v takom prípade Prevádzkovateľ má povinnosť o porušeniu informovať políciu a/alebo súd.

  V prípade porušenia, ktoré môže spôsobiť vysoké riziko bezpečnosti práva a slobody dotknutých osôb, je prevádzkovateľ povinný okamžite informovať o tomto porušení dotknutú osobu a pokiaľ to nie je možné, musí informovať čo najskôr bez zbytočného odkladu. Oznámenie dotknutej osoby sa musí vykonať v zrozumiteľnom a jasnom jazyku.

  Prístup k sociálnym sieťam

  Cez našu internetovú stránku môžete pristupovať k nižšie uvedeným webovým doplnkom, ktoré poskytovateľ používa:

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

  Každá z uvedených sociálnych sietí pri zabezpečovaní svojich služieb funguje v súlade s vlastným podmienkami používania a s vlastnými politikami ochrany osobných údajov. Sensilab nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s používaním sociálnych sietí, do ktorých umožňuje prístup zo svojich stránok. Otázky a uplatňovanie práv treba adresovať na jednotlivú sociálnu sieť.

  Politiky ochrany osobných údajov sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch:

  Zverejňovanie zmien

  Akékoľvek zmeny v našej politike ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke.

  Aktualizované: 20. februára 2020