Doručenie do 3 - 5 pracovných dní.

100 % záruka vrátenia peňazí

Doprava ZDARMA nad 40 €

Bezplatná pomoc: 0233 527 829

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecne

Všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v súlade s predpismi z oblasti ochrany spotrebiteľov  na základe odporúčaní Obchodnej komory Slovinska (Gospodarska zbornica Slovenije) a medzinárodných kódexov internetového a elektronického obchodovania. Spoločnosť TummyTox (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkuje spoločnosť Sensilab d. o. o., elektronický podnikateľský subjekt (ďalej len „predajca“).

Poskytovateľ a jeho adresa: Sensilab d.o.o., Verovškova cesta 55a, 1000 Ľubľana

Registračné číslo: 2113732000

Identifikačné číslo DPH: SI27404927

Registráciou v internetovom obchode získa návštevník používateľské meno, ktoré je rovnaké ako jeho e-mailová adresa, a používateľské heslo, ktoré si vyberie návštevník sám. Používateľské meno a heslo používateľa nesporne spájajú s vloženými údajmi. Návštevník registráciou potvrdí a zaručuje, že je plnoletou osobou schopnou samostatne sa rozhodovať o svojich nákupoch. Registráciou sa návštevník stane používateľom a získa právo na nákup. Nákupom výrobku sa používateľ stane zákazníkom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti návštevníka, používateľa a zákazníka a obchodný vzťah medzi predajcom a používateľom ako kupujúcim výrobkov z ponuky internetového obchodu.

Obsah webovej stránky slúži na informačné a vzdelávacie účely a nie je určený ako náhrada za lekársku konzultáciu. Odporúčame spotrebiteľovi, aby sa ohľadom užitočnosti našich rád a návrhov vzhľadom na svoj zdravotný stav poradil so svojím osobným lekárom.

2. Dostupnosť informácií

Predajca sa zaväzuje, že budú zákazníkovi dostupné tieto informácie:

 • informácie o identite predajcu (firma, jej sídlo, registračné číslo);
 • kontaktné informácie, ktoré zákazníkovi umožňujú rýchlo a efektívne komunikovať s predajcom (elektronická adresa, telefonický kontakt atď.);
 • informácie o základných vlastnostiach výrobku alebo služby z ponuky internetového obchodu vrátane popredajných služieb a záruk;
 • informácie o dostupnosti produktov, resp. služieb z ponuky internetového obchodu;
 • spôsob a podmienky doručenia produktov, resp. vykonania služieb, najmä miesto a čas doručenia;
 • informácie o spôsobe platby;
 • informácie o časovej platnosti ponuky z internetového obchodu;
 • informácie o možnosti vrátenia produktov a o tom, či a koľko stojí také vrátenie tovaru spotrebiteľa;
 • informácie o lehote, v ktorej je ešte možné odstúpiť od zmluvy;
 • informácie o postupe reklamácie a informácie o kontaktnej osobe predajcu pre styk so zákazníkmi.

3. Ponuka výrobkov, termín doručenia, prevzatie a spôsoby splatby 

Vzhľadom na povahu internetového nakupovania sa ponuka produktov a cien produktov neustále aktualizuje a mení. Preto môžu v niektorých prípadoch nastať chyby. Prosíme, ak by sa tak stalo, aby ste nás kontaktovali na e-mail: info@tummytox.sk. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bola chyba čo najskôr opravená.

3.1. Termín doručenia

Pre všetky produkty, ktoré majú pri objednávke uvedenú doručovaciu adresu v Slovenskej republike, platí termín doručenia, ktorý je uvedený na stránke produktu v internetovom obchode. Každý produkt z internetového obchodu je dostupný v prijateľnom termíne.

3.2. Prevzatie produktov a spôsoby platby

Pre informácie o prevzatí produktov kliknite sem »

4. Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách a, ak nie je výslovne uvedené inak, zahŕňajú DPH. Všetky ceny v internetovom obchode sú ceny produktov a nezahŕňajú poplatky za doručenie (pozri bod 3). Všetky ceny platia len pre elektronické objednávky prostredníctvom internetového obchodu.

Všetky ceny platia v okamihu vytvorenia objednávky a nemajú dopredu určenú platnosť, preto platia len do ich nasledujúcej zmeny. Napriek mimoriadnemu úsiliu o poskytnutie čo najpresnejších informácií môže byť niekedy informácia o cenách nesprávna. 

5. Postup nákupu

5.1. Objednávka je prijatá

Po vytvorení objednávky zákazník od predajcu dostane e-mailom oznámenie, že objednávka je prijatá. Zákazníkovi sú v jeho profile na internetovej stránke predajcu naďalej dostupné informácie o stave a obsahu jednotlivej objednávky.

5.2. Objednávka je potvrdená

Ak zákazník objednávku neodvolá, objednávka sa naďalej spracúva. Predajca po prijatí objednávku skontroluje, overí dostupnosť objednaných produktov a objednávku potvrdí alebo zamietne. Predajca môže kvôli overeniu alebo zaisteniu presnosti údajov telefonicky kontaktovať zákazníka spôsobom, ktorý zákazník povolil, na telefónne číslo, ktoré zákazník uviedol pri nákupe. Po potvrdení objednávky predajca e-mailom informuje zákazníka o predpokladanom termíne doručenia. Kúpnopredajná zmluva o nákupe objednaných produktov medzi zákazníkom a predajcom je na tomto stupni neodvolateľne uzavretá (pozri bod 6).

5.3. Tovar je odoslaný

Predajca v dohodnutom termíne objednané produkty pripraví. E-mailovou správou z predchádzajúceho odseku predajca poučí zákazníka aj o politike vrátenia produktov a oboznámi ho s kontaktnými osobami pre prípad reklamácie alebo meškania doručenia.

6. Kúpnopredajná zmluva

Predajca zákazníkovi, ktorý kúpi výrobok z internetového obchodu, vydá faktúru v písomnej forme s jasne rozčlenenými položkami a poučením o práve na odstúpenie od nákupu vrátením zakúpeného produktu, ak je to potrebné a možné. Kúpnopredajná zmluva vo forme nákupnej objednávky je v elektornickej forme uložená na predajcovom serveri a je zákazníkovi nepretržite dostupná v jeho používateľskom profile.

Od tej chvíle ďalej sú všetky ceny a iné podmienky fixované a záväzne platia tak pre predajcu, ako aj pre zákazníka.

7. Právo na odstúpenie od nákupu, vrátenie produktov

Reklamačný formulár nájdete tu »

Zákazník má právo do 14 dní od prevzatia objednaných produktov odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy tým, že predajcu kontaktuje na e-mailovej adrese info@tummytox.sk, pričom nemusí uvádzať predajcovi dôvod tohto rozhodnutia. Vrátenie zakúpených výrobkov predajcovi v termíne odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení. Jediný poplatok, ktorý musí zákazník z dôvodu odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy zaplatiť, je poplatok za doručenie predajcovi.

Zakúpené produkty treba predajcovi vrátiť bezodkladne, resp. najneskôr v termíne do 14. dní odo dňa oznámenia odstupu od kúpnopredajnej zmluvy. Zakúpené produkty treba vrátiť predajcovi nepoškodené, v nezmenenom množstve,  s výnimkou poškodenia, pokazenia, straty alebo zníženia množstva, za ktoré nie je zodpovedný zákazník.

Za vrátené produkty predajca zákazníkovi hneď, keď je to možné, najneskôr však v termíne do 14 dní od prijatia oznámenia o odstupe od kúpnopredajnej zmluvy, vráti zaplatenú sumu, resp. využitý darčekový poukaz. Predajca vráti prijatú platbu zákazníkovi rovnakým spôsobom, aký využil zákazník, s výnimkou prípadov, ak zákazník vyžadoval použitie iného platobného prostriedku a ak zákazník z toho dôvodu nie je povinný platiť žiadne poplatky. Využitý darčekový poukaz predajca vráti vo forme kreditu na používateľskom profile.

Hoci vždy pracujeme, ako najlepšie vieme, môže sa stať, že pri zmenách webových stránok dôjde ku chybám.

Predajca sa zaväzuje, že nájdenú chybu v najkratšom možnom čase odstráni.

Zákazník môže predajcu na nájdennú chybu upozorniť na bezplatnej telefonickej linke 0233 527 829 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@tummytox.sk.

Ak vinou takej chyby dôjde k neoprávneným poplatkom, predajca sa zaväzuje, že sa to bude snažiť napraviť v najkratšom možnom čase.

Predajca všetky produkty pred zaslaním starostlivo zabalí do škatule na odoslanie. Všetky produkty sú pred odoslaním neporušené, skontrolované a v originálnom balení.

Za odstúpenie od zmluvy alebo odoslanie zásielky v stanovenom termíne sa považuje také odstúpenie alebo zásielka, ktorá bola v stanovenom termíne odovzdaná na odoslanie.

Pri nákupe na diaľku môže predajca zdržať vrátenie prijatých platieb do prevzatia vráteného tovaru, alebo kým zákazník nepredloží dôkaz, že tovar odoslal späť,  s výnimkou prípadov, ak predajca ponúkne možnosť, že sám prevezme vrátený tovar.

Zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku pri doručení zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak zákazník po doručení porušil pečať.

Vrátenie produktov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami neplatí pre produkty, ktoré sú zákupené bezprostredne na predajných miestach spoločnosti Sensilab (predajca).

8. Riešenie materiálnych nedostatkov

O materiálny nedostatok ide, ak:

 • nemá vec vlastnosť, ktorá je potrebná na jej normálne používanie alebo na jej uvedenie na trh;
 • vec nemá vlastnosť, ktorá je potrebná na špeciálne použitie, na ktoré ich zákazník kúpil, pričom táto bola predajcovi známa alebo by mu mala byť známa;
 • vec nemá vlastnosť alebo pozitívum, ktoré bolo vyslovene alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané;
 • predajca doručil vec, ktorá sa nezhoduje s vzorom alebo modelom, ak tento vzor alebo model nebol použitý len z dôvodu informovania.

Zákazník musí predajcu informovať a podať presný opis nedostatku na info@tummytox.sk  najneskôr v termíne dvoch mesiacov odo dňa, keď bol nedostatok zistený. Predajca nezodpovedá za nedostatky, ktoré sa objavia po 2 rokoch od nákupu. Zákazník musí predajcovi umožňiť, aby produkt prezrel.

Ak zákazník reklamuje produkt počas prvých 6 mesiacov od prevzatia produktu, musí predajca dokázať, že reklamácia zákazníka je neoprávnená, teda že produkt nemá tento nedostatok.  Ak zákazník reklamáciu podá po uplynutí 6 mesiacov od prevzatia produktu, musí existenciu nedostatku dokázať zákazník sám.

Zákazník, ktorý správne upozornil predajcu na nedostatok, má právo od predajcu žiadať, aby:

 • odstránil nedostatok na tovare alebo
 • vrátil časť zaplatenej sumy v pomere k nedostatku alebo
 • tovar s nedostatkom vymenil za nový bezchybný tovar alebo
 • vrátil celú zaplatenú sumu.

Rozhodnutie, ktorá od zaručených náprav sa uskutoční, je výhradne na strane spotrebiteľa a nie je viazaná na žiadne poradie ich uplatňovania.

Ak existencia nedostatku nie je sporná, musí predajca čím skôr, najneskôr v termíne 8 dní vyhovieť zákazníkovej požiadavke.

Predajca musí písomne odpovedať zákazníkovi na žiadosť do ôsmich dní od jej prijatia, ak je existencia nedostatku na tovare, resp. nedôslednosť pri vykonanej službe sporná.

9. Záruka spokojnosti

Zaviazali sme sa najvyšším etickým štandardom obchodovania a ochrany spotrebiteľov, čo dokazuje aj naša 100 % záruka spokojnosti.

Produkty, ktoré majú záruku spokojnosti, sú viditeľne označené v internetovom obchode. Ak zákazník s nákupom nie je spokojný, predajca mu do 30 dní od dátumu uplatnenia záruky vráti plnú zaplatenú sumu. Jediný poplatok, ktorý je kvôli uplatneniu záruky spokojnosti povinný zaplatiť zákazník, je poplatok za spätné doručenie tovaru predajcovi.

Záruka spokojnosti platí 30 dní odo dňa nákupu, na množstvo produktov, ktoré je určené pre jednu osobu na maximálne jeden mesiac. Zákazník môže získať svoje peniaze späť aj za balíček určený na viacmesačné užívanie, ak nespotrebované produkty vráti predajcovi nepoškodené, v originálnom balení a množstve, vrátane obalov použitých produktov, s  výnimkou prípadov, ak sú produkty poškodené, pokazené, stratené alebo sa ich množstvo zmenší bez zapríčinenia zákazníkom.

Záruku spokojnosti možno uplatniť len so zákazníkovým originálnym dokladom o zaplatení.

Zákazník nemôže uplatniť záruku spokojnosti viac ako raz ročne na rovnaký výrobok. Zákazník môže v termíne jedného roku uplatniť záruku spokojnosti na najviac 3 rôzne produkty.

Predajca zaručuje, že bude produkt bezchybne slúžiť svojim účelom, ak ich zákazník používa podľa návodu, a to je podmienka uplatnenia záruky spokojnosti.

Predajca zaplatenú sumu vráti v termíne najneskôr 30 dní na bankový účet, ktorý zákazník uvedie vo svojej žiadosti.

Pre podrobnejšie informácie o postupe vrátenia produktov zavolajte na telefónne číslo 0233 527 829.

10. Doručenie

Predajca zákazníkov doručí objednané produkty v dohodnutom termíne. Zmluvní partneri predajcu pri doručovaní zásielok sú uvedení na konci nákupného procesu. Predajca si vyhradzuje právo vybrať inú doručovaciu službu, ak tým bude môcť objednávku vybaviť efektívnejšie.

V prípade viditeľne poškodeného obalu alebo tovaru musí byť reklamácia zákazníka poskytovateľovi alebo doručovacej službe podaná pri preberaní tovaru. Zákazník nie je povinný takýto tovar prevziať a môže prevzatie zásielky zamietnuť. V prípade, že je zásielka fyzicky poškodená, chýba časť obsahu alebo vykazuje známky otvorenia alebo sú produkty v balíku poškodené, a zákazník zásielku napriek tomu prevzal, musí zákazník začať reklamačný proces u poskytovateľa.

11. Bezpečnosť

Predajca využíva primerané technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a ukladania osobných údajov a platieb. Predajca na tieto účely používa 256-bitový SSL certifikát, ktorý bol vydaný na to oprávnenou organizáciou.

O bezpečné autorizácie a transakcie s kreditnými kartami sa starajú oprávnené internetové systémy. Autorizácie kreditných kariet sa vykonávajú v reálnom čase s okamžitým overovaním informácií v príslušných bankách. Informácie o kartách sa neukladajú na serveri predajcu.

Za bezpečnosť je zodpovedný aj sám zákazník, a to tak, že si zaistí bezpečnosť svojho používateľského mena a hesla a primeranú programovú a protivírusovú ochranu svojho počítača.

12. Politika ochrany osobných údajov

Jednou z časti všeobecných obchodných podmienok je aj politika ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná tu.

13. Zodpovednosť

Predajca sa, ako najlepšie vie, snaží zaistiť aktuálnosť a správnosť informácií, ktoré sú zverejnené v jeho internetovom obchode, vlastnosti výrovkov, termín doručenia alebo cena sa však môžu meniť tak rýchlo, že predajca nestihne včas opraviť informácie, ktoré sú zverejnené na jeho internetových stránkach.

Aj keď sa predajca snaží zabezpečiť presné fotografie výrobkov, ktoré sú na predaj v internetovom obchode, treba všetky fotografie chápať ako symbolické. Fotografie nezabezpečujú vlastnosti produktov.

14. Sťažnosti, spory a uplatnenie práva

Predajca rešpektuje platné predpisy o ochrane spotrebiteľov. Predajca má nastavený efektívny systém vybavovania sťažností a má určenú osobu, s ktorou sa v prípade problémov zákazník môže skontaktovať prostredníctvom e-mailu. V prípade problémov alebo sťažností zákazník kontaktuje predajcu na elektronickej adrese info@tummytox.sk. Postup vybavovania sťažností je dôverný.

Predajca do piatich dní potvrdí, že prijal sťažnosť, a riešenie poskytne v zákonnej lehote. Predajca sa bude snažiť vyriešiť akékoľvek spory vzájomnou dohodou. Ak sa nedosiahne vzájomná dohoda, je za riešenie sporov medzi predajcom  a zákazníkom podľa 51. člena ZPP zodpovedný miestny súd, v jurisdikcii ktorého treba splniť povinnosť, ktorá je predmetom sporu.

Pre tieto všeobecné obchodné podmienky aj pre všetky spory medzi predajcom a zákazníkom platia a používajú sa právne zákony Slovinskej republiky.

Pre všetky vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú určené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa primerane uplatňujú ustanovenia Záväzného zákonníka, Zákona o elektronickom obchodovaní na trhu, Zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o ochrane spotrebiteľov.

14.1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade so zákonnými normatívami Sensilab (predajca) neuznáva žiadneho zmluvného partnera pre mimosúdne uznesenia spotrebiteľských sporov ako kompetentnú osobu na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol spotrebiteľ začať v súlade so Zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ZlsRPS).

V prípade, že zákazník/spotrebiteľ nie je spokojný s riešením sťažnosti, môže v súlade s ZlsRPS podať návrh na mimosúdne vyrovnanie konkrétneho spotrebiteľského sporu prostredníctvom európskej platformy online riešenia spotrebiteľských sporov (SRPS). Sensilab (predajca) v súlade so ZlsRPS zverejňuje aj elektronický odkaz na Európsku SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zákazník sa môže tiež rozhodnúť o podaní žaloby na príslušnom súde v mieste svojho bydliska.

15. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Predajca môže v prípade zmien predpisov, ktoré upravujú fungovanie internetových obchodov, ochranu osobných údajov a iné oblasti, ktoré súvisia s fungovaním internetového obchodu predajcu, a v prípade zmien vlastnej obchodnej politiky zmeniť a/alebo doplniť tieto všeobecné obchodné podmienky, s čím vždy zákazníkov oboznámi vhodným spôsobom. Všetky zmeny a/alebo doplnenia všeobecných obchodných podmienok začnú platiť a používať sa po uplynutí 8-dňovej lehoty od zverejnenia zmien a/alebo doplnení. Ak je zmena a/alebo doplnenie všeobecných obchodných podmienok potrebné na dosiahnutie súladu s predpismi, môžu výnimočne tieto zmeny a/alebo doplnenie nadobudnúť účinnosť a platnosť aj kratšej lehote.

Zákazník, ktorý so zmenami a/alebo doplneniami týchto všeobecných obchodných podmienok nesúhlasí, musí v lehote 8 dní od zverejnenia oznámenia o zmene a/alebo doplnení všeobecných obchodných podmienok odvolať svoju registráciu, inak po uplynutí tejto lehoty platí, a opačný dôkaz nie je prípustný, že zákazník zmeny a/alebo doplnenie všeobecných obchodných podmienok prijíma. Odvolanie registrácie sa vykoná tak, že zákazník písomným vyhlásením oznámi predajcovi odvolanie svojej registrácie.

Všeobecné obchodné podmienky odsúhlasil riaditeľ spoločnosti Sensilab d. o. o. Domen Ščukovt v Ľubľane dňa 21.6.2019

Želáme vám veľa príjemných a výhodných nákupov v našom internetovom obchode!