Doručenie do 3 - 5 pracovných dní.

100 % záruka vrátenia peňazí

Doprava ZDARMA nad 40 €

Bezplatná pomoc (Po-Pia 8:00 - 16:00) 0233 527 829

Všeobecné podmienky a pravidlá účasti na výzve a súťaži o peňažnú výhru Letná výzva 2019


1. Všeobecne

Usporiadateľom tejto výzvy a súťaže o peňažnú výhru „Letná výzva 2019“ je firma SENSILAB d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovinsko (ďalej len Sensilab).

Podmienky a spôsob účasti na súťaži sú v plnom rozsahu zverejnené na internetovej stránke https://www.tummytox.sk/pravidla-ucasti-vyzva-2019.

Výzva a súťaž prebiehajú od 29. 01. 2019 do 30. 4. 2019 23:59 na internetovej stránke https://www.tummytox.sk/letna-vyzva-2019.

2. Definícia pojmov

2.1 Účasť na výzve

Účastníci výzvy, v ktorej organizátor zhromažďuje a spracováva údaje o chudnutí, môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa chcú zúčastniť na výzve, súhlasia s Všeobecnými podmienkami a pravidlami účasti a kompletne vyplnia zverejnený formulár.

Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť na výzve len s písomným súhlasom ich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Na výzve sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich najbližší rodinní príslušníci, využívatelia rodinných bonusov zamestnancov v SENSILAB, d.o.o. a ďalšie osoby podieľajúce sa na organizácii tejto súťaže.

2.2 Účasť na súťaži

Na súťaži sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá zadá požadované údaje na internetovej stránke https://www.tummytox.sk/letna-vyzva-2019 a súhlasí s Všeobecnými podmienkami a pravidlami účasti na súťaži a na konci výzvy pošle fotografiu celého tela s kartou s nápisom „PREDTÝM“, ktorá vznikla pred začiatkom chudnutia podľa pravidiel výzvy, a druhú fotografiu s kartou s nápisom „POTOM“, ktorá ukazuje stav na konci chudnutia podľa pokynov výzvy. Posielanie fotografií „PREDTÝM“ a „POTOM“ je možné do 4. mája 2019 do 23:59. Fotografie môžu byť vo formáte jpg. alebo png., každá v maximálnej veľkosti 2 MB. Pravidlá fotografovania:

  • Vytlačený znak PREDTÝM a POTOM si vytlačte a držte ho tak, aby bol viditeľný na fotografii.
  • Odfoťte celú postavu v obtiahnutom oblečení.
  • Na fotografii „potom“ by ste mali byť v rovnakom oblečení ako na fotografii „predtým“.
  • Odfoťte sa v dobre osvetlenej miestnosti.
  • Vytvorte jednu fotografiu spredu a jednu z profilu.

Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba raz. Po prihlásení dostane účastník na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri prihlásení, potvrdenie o úspešnom prihlásení.

Organizátor súťaže nebude brať do úvahy neúplné prihlášky.

Všetci, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky, sa zúčastnia na súťaži o peňažnú výhru vo výške 1 000 EUR.

3. Použitie a publikovanie osobných fotografií a osobných príbehov účastníkov

Obrazový materiál a osobné príbehy, ktoré Sensilab získa od účastníkov, môže použiť na svojich internetových stránkach www.tummytox.sk a na ostatných komunikačných kanáloch spoločnosti Sensilab.

Účastníci súťaže súhlasia, že ich meno, priezvisko, miesto bydliska, e-mailová adresa, a ďalšie údaje (ďalej len údaje), ktoré účastníci súťaže o ceny uvedú v prihláške, budú odovzdané organizátorovi, a súhlasia tiež so zverejnením svojich údajov na webových stránkach usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo, aby fotografie, ktoré sú urážlivé, diskriminačné, škodlivé, obscénne, hanlivé, nepriateľské, výhražné, vulgárne alebo podnecujúce k nenávisti, násiliu, šíreniu a prejavom rasovej, etnickej, náboženskej alebo sexuálnej intolerancie, symbolizujúce totalitné režimy alebo inak rušivé / alebo podľa uváženia organizátora nevhodné na publikáciu, budú zo servera zmazané. Organizátori také fotografie nezverejnia.

Fotografie vyjadrujú názory účastníkov výzvy a súťaže, nie názory organizátora Sensilab.

4. Výber výhercov

Zo všetkých zaregistrovaných účastníkov, ktorí sa zúčastnili na súťaži o ceny za podmienok stanovených v bode 2.2, spoločnosť Sensilab d.o.o. v zložení trojčlennej komisie zástupcov spoločnosti Sensilab, ktorá bude zasadať dňa 5. 5. 2019 v priestoroch spoločnosti Sensilab v Ľubľane, vylosuje výhercu alebo výherkyňu ceny (ďalej pre obe pohlavia len výherca). Na výber výhercu sa do súťaže musí zaregistrovať aspoň 50 účastníkov. Ak sa do súťaže neprihlási aspoň 50 účastníkov, usporiadateľ si vyhradzuje právo cenu neudeliť. 

Výherca bude vyhlásený najneskôr 6. 5. 2019 na internetovej stránke https://www.tummytox.sk/letna-vyzva-2019.

Výherca bude o výhre a spôsobe prevzatia výhry informovaný e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri registrácii do súťaže, najneskôr 8 dní po výbere. V prípade, že neodpovie v období 8 dní od prijatia e-mailu, stratí právo na výhru. Pokiaľ prvý vybraný výherca neprevezme výhru, do 8 dní po uplynutí lehoty na prijatie výhry sa komisia znova zíde a opakuje výber výhercu s ustanoveniami uvedenými v bode 4. Toto sa môže opakovať, kým výhra nebude udelená výhercovi, ktorý ju prevezme včas.

5. Výherný fond

Cenu 1 000 EUR venuje spoločnosť Sensilab d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Vzhľadom na to, že hodnota výhry presahuje 350,00 EUR, daň z príjmu fyzických osôb platí výherca.

6. Povinnosti osôb prihlásených do súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť cenu účastníkovi, ak:

- existuje pochybnosť o totožnosti údajov a spravodlivej účasti,

- organizátor zistí, že účastník porušil Všeobecné podmienky a pravidlá účasti,

- víťaz neposkytne správne osobné údaje a/alebo ho nie je možné informovať o výsledku.

Účastníci, ktorí nebudú spĺňať podmienky, budú odstránení z výberu výhercu.

7. Súkromie a ochrana osobných údajov

Každý účastník umožňuje organizátorovi spravovať, udržiavať, integrovať a spracovávať zbierku zhromažďovaných osobných údajov zúčastnených a registrovaných používateľov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 94/07). Organizátor zaisťuje ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Usporiadateľ môže spracovávať zhromaždené osobné dáta s účelom informovania o bezplatných výzvach, odbere vzoriek, prieskumu a spracovania štatistických údajov s účelom identifikácie využívania služieb, prispôsobenia ponuky a segmentácie, prieskumu trhu, informovania o ponuke, novinkách, výhodách a ďalších marketingových cieľoch. Usporiadateľ sa zaväzuje, že nebude odovzdávať údaje tretím osobám.

8. Sťažnosti a reklamácie

Všetky sťažnosti a reklamácie vyrieši usporiadateľ. Sťažnosti a reklamácie je možné zaslať e-mailom na adresu info@slimjoy.sk. V prípade opodstatnených sťažností sa usporiadateľ zaväzuje ich riešiť v zákonom stanovenej lehote a informuje o tom účastníka.

Všetky spory rieši príslušný súd v Ľubľane v Slovinsku

9. Zmeny v súťaži

Usporiadateľ výberu môže kedykoľvek meniť osnovu, rovnako ako pravidlá a podmienky súťaže, pokiaľ to vyžadujú príčiny technickej alebo komerčnej povahy alebo dôvody na strane verejnosti.

Usporiadateľ informuje účastníkov akýmkoľvek vhodným spôsobom a na vhodnom mieste o každej zmene alebo doplnení týchto pravidiel. V prípade zmeny pravidiel môžu účastníci dobrovoľne odstúpiť od účasti v súťaži tým, že prestanú plniť podmienky účasti v hre.

10. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody spôsobené technickými problémami prevádzkovateľa siete alebo chybami v pripojení k internetu alebo technickými problémami, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku chýb pri vykonávaní výbere výhercu.

Podporu a pomoc za všetkých okolností účastníkom súťaže poskytujeme na e-mailovej adrese: info@tummytox.sk.

Všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výberom a nie sú pokryté týmito pravidlami, zodpovie komisia usporiadateľa.

Rozhodnutie komisie o všetkých otázkach súvisiacich s týmto výberom a s ním súvisiacimi pravidlami je konečné, vzťahuje sa na všetkých účastníkov a nemožno ho odvolať.

Pravidlá výberu sú k dispozícii po celú dobu trvania hry na stránke https://www.tummytox.sk/letna-vyzva-2019.

V Ľubľane 12. apríla 2019

Sensilab d.o.o.
Sensilab
Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija
IČ: 2113732000
DIČ: SK 4120122358