Doručenie do 3 - 5 pracovných dní.

100 % záruka vrátenia peňazí

Doprava ZDARMA nad 40 €

Bezplatná pomoc (Po-Pia 8:00 - 16:00) 0233 527 829

Obchodné podmienky

1. Definícia

Na účely týchto obchodných podmienok: Sensilab znamená Sensilab d.o.o.

Zákazníkom/kupujúcim sa rozumie akákoľvek osoba alebo organizácia, ktorá objednáva tovar alebo služby ( "objednávka") od spoločnosti Sensilab d.o.o. Pod objednávaným tovarom (ďalej len "Tovar") sa rozumejú výrobky, ktoré boli objednané prostredníctvom zákazníkovej objednávky od spoločnosti Sensilab. Odoslaním objednávky zákazník akceptuje štandardné obchodné podmienky spoločnosti Sensilab. Ak zákazník uzavrie objednávku so spoločnosťou Sensilab, predpokladá sa, že tieto obchodné podmienky plne prijal. V prípade, že spoločnosť Sensilab a zákazník uzavrú zmluvu, táto zmluva podlieha týmto obchodným podmienkam. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na akékoľvek slovné objednávky zadané zákazníkom. Objednávka kupujúceho sa považuje za prijatú spoločnosťou Sensilab iba v prípade, že spoločnosť Sensilab vydala písomné potvrdenie o objednávke, alebo (pokiaľ predtým) spoločnosť Sensilab doručí produkty zákazníkovi.

2. Doručenie

Dodacie lehoty poskytnuté zákazníkovi sú len približné. Spoločnosť Sensilab nenesie zodpovednosť za stratu alebo škodu spôsobenú neskorým doručením. U všetkých objednávok zadaných zákazníkom si Sensilab účtuje dodací poplatok. V prípade, že je hodnota objednávky aspoň 35 eur (minimálna hodnota objednávky), kryje spoločnosť Sensilab náklady na doručenie. Ak je však hodnota objednávky nižšia ako minimálna hodnota objednávky (35 eur), spoločnosť Sensilab účtuje zákazníkovi spolu s cenou tovaru štandardný dodací poplatok vo výške 3,49 eura. Dodanie bude vykonané spoločnosťou Sensilab alebo jej kuriérskym agentom na adresu určenú zákazníkom na online objednávkovom formulári. Od okamihu doručenia prechádza riziko spojené s objednaným tovarom na zákazníka. Povinnosťou zákazníka je prijať objednaný tovar z dodávkového vozidla alebo od kuriéra.

Miesto dodania je dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou Sensilab v okamihu zadania objednávky. Objednávka sa však považuje za potvrdenú až v okamihu, keď je vydané písomné potvrdenie o objednávke spoločnosťou Sensilab alebo v okamihu, kedy spoločnosť Sensilab či jej kuriérsky agent doručí tovar na danú adresu zákazníkovi (v prípade, že k tomu dôjde skôr). Doručenie objednaného tovaru zákazník potvrdí svojím podpisom. V prípade, že sa spoločnosť Sensilab pokúsi doručiť objednaný tovar na dohodnuté miesto, v dohodnutý čas a na doručovacej adrese nie je prítomný nikto, kto by prevzal objednané produkty, Sensilab alebo ním registrovaný kuriér kontaktuje zákazníka a informuje ho o tomto pokuse o doručenie. Ak spoločnosť Sensilab objednané produkty podľa dohody so zákazníkom znova doručí, potom bude zákazníkovi zaúčtovaný poplatok za opätovné dodanie. Spoločnosť Sensilab vyvíja všetko úsilie, aby zabezpečila dodávky objednaných produktov v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto; avšak nezodpovedá za nedodanie v dôsledku okolností, ktoré sú mimo jej kontrolu.

3. Cena

Všetky ceny uvedené spoločnosťou Sensilab sa vzťahujú na konkrétne objednávky. Spoločnosť Sensilab môže svoje ceny kedykoľvek zmeniť a v takom prípade o tom musí informovať vo svojom internetovom obchode. Ceny za objednané produkty zahŕňajú všetky dane a poplatky, odvody a DPH. Táto suma je splatná zákazníkom v čase objednávky vrátane všetkých poplatkov za obal, balenie, prepravu, poistenie prepravy a prepravu objednaných produktov na adresu dodávok.

4. Platobné podmienky

Zákazník musí za objednávku zaplatiť podľa platobných podmienok uvedených v internetovom obchode spoločnosťou Sensilab. Doba zaplatenia ceny je podstatou zmluvy/dohody medzi spoločnosťou Sensilab a zákazníkom. Spoločnosť Sensilab si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že zákazník neposkytne spoločnosti Sensilab žiadnu platbu.

5. Nárok na tovar

Tovar prechádza od spoločnosti Sensilab na zákazníka až po doručení tovaru na adresu dodania.

6. Nároky/sťažnosti

V prípade, že je zákazníkovi tovar doručený poškodený alebo v nedostatočnom množstve, je zákazník výhradne zodpovedný za informovanie spoločnosti Sensilab o týchto škodách či nedostatkoch, a to do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dátum a čas doručenia tovaru musia byť doložené dokladom o doručení. Zákazník spoločnosť Sensilab vo vzťahu k akýmkoľvek škodám alebo nedostatkom v produktoch kontaktuje prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy: info@tummytox.sk. Po uplynutí lehoty 3 pracovných dní od doručenia tovaru zákazníkov nárok na podanie sťažnosti ohľadne kvality či množstva tovaru zaniká.

7. Vrátenie tovaru

Objednaný tovar môže byť kupujúcim vrátený v súvislosti s chybným výrobkom alebo obalom iba po tom, čo spoločnosť Sensilab písomne s týmto súhlasí. Keďže spoločnosť Sensilab usiluje o spokojnosť svojich zákazníkov, prijíma vrátený tovar od kupujúceho, ak kupujúci z akéhokoľvek dôvodu nie je s tovarom spokojný. Pred vrátením tovaru kupujúci predloží dôvod vrátenie údajne chybného tovaru k vyšetreniu najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru na e-mailovú adresu info@tummytox . Pokiaľ kupujúci v tejto lehote dôvod na vrátenie neposkytne, zaniká mu právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci zašle takýto chybný tovar vrátane obalu na vyšetrenie na oddelenie kvality spoločnosti Sensilab. Spoločnosť Sensilab určí vadu a túto následne oznámi kupujúcemu spolu so zaslaním náhradného tovaru, alebo vrátením peňazí na základe požiadaviek kupujúceho.

8. Záruka

Spoločnosť Sensilab garantuje, že podľa všetkých najlepších vedomostí je všetok objednaný dodávaný tovar dostatočne kvalitný, vhodný na daný účel a bez chýb spôsobených konštrukciou materiálov alebo spracovaním.

V prípade, že spoločnosť Sensilab prijme nárok zákazníka týkajúci sa chybných výrobkov, celková zodpovednosť neprekročí náhradu alebo hodnotu objednaného tovaru. Spôsob vyrovnania sa stanoví podľa uváženia spoločnosti Sensilab a nároky tretích strán nebudú akceptované.

Zákazník zaručuje, že je oprávnený objednať a zakúpiť výrobky spoločnosti Sensilab. Zákazník ďalej zaručuje, že objednaný tovar uskladní podľa prijatých regulačných smerníc a akýkoľvek objednaný výrobok (výrobky) okamžite zlikviduje po uplynutí doby použitia tohto výrobku. Zákazník v žiadnom okamihu nebude konať spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť používateľa, používajúceho objednaný tovar.

9. Zodpovednosť

Spoločnosť Sensilab sa snaží čo najlepšie zabezpečiť aktuálnosť a presnosť údajov, ktoré uvádza vo svojom internetovom obchode. Môže sa však stať, že sa vlastnosti výrobkov, dodacia lehota či cena zmenia tak rýchlo, že sa spoločnosti Sensilab nepodarí dostatočne rýchlo aktualizovať informácie v internetovom obchode. V takom prípade spoločnosť Sensilab o týchto zmenách zákazníka informuje a umožní mu jeho objednávku zrušiť alebo upraviť.

Hoci sa spoločnosť Sensilab snaží zabezpečiť presnosť fotografií všetkých výrobkov vo svojom internetovom obchode, sú tieto iba symbolické. Fotografie nezaručujú vlastnosti výrobkov.

10. Odškodnenie

V prípade, že zákazník používa objednané produkty spôsobom, ktorý je priamym porušením týchto obchodných podmienok alebo je v rozpore s príslušnými predpismi a ktorý následne vedie k žalobe treťou stranou proti spoločnosti Sensilab, je zákazník povinný odškodniť a chrániť spoločnosť Sensilab spolu s jej riaditeľmi, zamestnancami a agentmi proti všetkým stratám, nárokom, škodám, nákladom, výdavkom (vrátane následných strát zo zisku a primeraných právnych výdavkov a poplatkov) a záväzkom, ktoré v dôsledku toho spoločnosti Sensilab vznikli, či už priamo alebo nepriamo.

11. Vyššia moc

Spoločnosť Sensilab nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení svojich povinností v prípade, kedy je toto zlyhanie alebo meškanie spôsobené príčinami mimo jej kontroly, vrátane Božích skutkov, vojen, štrajkov alebo pracovných sporov, embarga, vládnych príkazov či akejkoľvek inej udalosti spôsobenej vyššou mocou.

12. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky zákazník objednávku zruší, spoločnosť Sensilab sa bude snažiť zastaviť expedíciu tovaru. Ak však tovar už opustil miesto odoslania, môže zákazník vrátiť tovar späť do skladu spoločnosti Sensilab. Zákazník je však povinný uhradiť kuriérske poplatky za uvedenú zásielku a suma zostatku bude potom vrátená zákazníkovi. To neobmedzuje žiadne iné práva, ktoré môže spoločnosť Sensilab uplatňovať na základe týchto obchodných podmienok.

13. Stiahnutie výrobku a hlásenie nežiaducich účinkov

V prípade nežiaducej reakcie na liečivý výrobok zákazník zabezpečí nasledovné:

a) Zákazník prestane objednaný výrobok konzumovať a okamžite informuje oddelenie kvality spoločnosti Sensilab o akýchkoľvek nežiaducich účinkoch alebo predpokladaných nežiaducich účinkoch a poskytne príslušné podrobnosti o nežiaducom účinku, aby mohla spoločnosť Sensilab pripraviť a predložiť správu a oznámenie príslušným regulačným orgánom.

b) Kupujúci zabezpečí, aby každá osoba, ktorá objednaný tovar konzumuje, v prípade skutočnej alebo predpokladanej nežiaduce reakcie takisto súhlasila s informovaním spoločnosti Sensilab podľa vyššie uvedeného písmena a).

c) V prípade nežiaducej reakcie zákazník a/alebo spotrebiteľ vráti dané objednané výrobky späť spoločnosti Sensilab.

Zákazník vždy spolupracuje so spoločnosťou Sensilab v súvislosti s kontrolou bezpečnosti a výkonu objednaných produktov a odvolaním všetkých objednaných produktov.

14. Všeobecné ustanovenia

Akékoľvek oznámenie požadované ktoroukoľvek zo strán na základe týchto obchodných podmienok musí byť zaslané písomnou formou na adresu hlavného sídla druhej strany, jej kancelárie alebo na akúkoľvek podobnú oficiálnu adresu, ktorá bola oznámená zasielajúcej strane.

Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok na akomkoľvek súde alebo inom príslušnom orgáne vyhlásené za neplatné či nevymáhateľné úplne alebo čiastočne, zostáva platnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok nedotknutá.

Tieto obchodné podmienky a všetky zmluvy sa riadia a budú vykladané v súlade s právnymi predpismi Slovinskej republiky a zákazník súhlasí, že sa podriadi nevýhradnej jurisdikcii slovinských súdov.

 

Sensilab d.o.o.
Sensilab S.A.
Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija
IČ: 2113732000
DIČ: SK 4120122358